ESTAT COMPTES – TRANSPARÈNCIA

INGRESSOS I DESPESES

 

Compte de Pèrdues i Guanys
Empresa: FUNDACIO MSD-DEFICIT MULT.DE SULFACTASA
Període: de Gener a Desembre
Data: 31/03/2020
Compte de Pèrdues i Guanys 2019 2018
      A) EXCEDENT DEL EXERCICI
      1. Ing.de l´activ.pròpia 75.873,01 39.220,00
      d) Subven.donac.llegats imputats exced exerc 75.873,01 39.220,00
          74000000    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 72.106,25 37.705,00
          74000001    DONACIONS ANONIMES 3.430,00 1.515,00
          74000100    SUBVENCIO AJUNT.ULLASTRELL 336,76 0
      7. Altres ingressos de l´activitat 41.708,25 4.256,38
          75000002    VENDA LOTERIA 2.138,50 247,50
          75000003    VENDA SAMARRETES 4.903,00 1.010,00
          75000004    VENDA ARRECADES TRELL 0 402,50
          75000005    VENDA ARTESANIA 947,90 0
          75000006    VENDA PULSERES PUNTAIRES 3.067,00 0
          75000007    VENDA GORRES 155,00 0
          75000008    VENDA CLAUERS 140,00 0
          75000009    VENDA PORTA-MOBILS 160,00 0
          75000010    VENDA EMBOLCALLS BOC’N ROLL 1.400,00 0
          75000200    GUARDIOLES SOLIDARIES 1.535,62 843,38
          75000901    ACTIVITAT – PANERES SOLIDARIES 1.127,00 1.753,00
          75000902    ACTIVITAT – BERENARS ESCOLA 1.977,00 0
          75000903    ACTIVITAT – SERGI MINGOTE 467,95 0
          75000904    ACTIVITAT – BIOPOLIS 169,68 0
          75000905    ACTIVITAT – CURSA SERRALAVELLA 9.038,50 0
          75000906    ACTIVITAT – TOMBOLA EL CUCUT 4.272,00 0
          75000907    ACTIVITAT – CARAMELLRELLINARS 1.031,40 0
          75000908    ACTIVITAT – TORNEIG PADEL 1.646,00 0
          75000909    ACTIVITAT – ZUMBA 434,00 0
          75000910    ACTIVITAT – ULLAMOT 4.344,70 0
          75000911    ACTIVITAT – BASQUET VETERNAS 2.072,00 0
          75000912    ACTIVITAT – LLUMINETA 480,00 0
          75000913    ACTIVITAT – PINTACARES 201,00 0
      9. Altres despeses de l´activitat -23.285,16 -2.678,03
          62300001    TRAMITACIO SIGNATURA DIGITAL -16,94 0
          62300002    PAGINA WEB -435,48 0
          62300003    PRETECCIO DADES -36,30 0
          62500000    PRIMES D’ASSEGURANCES -235,38 0
          62600000    SERVEIS BANCARIS I SIMILARS -758,35 -238,77
          62600001    COMISSIO BBVA -41,85 -60,18
          62600002    COMISSIO PAYPAL -92,66 -1,20
          62600004    COMISSIONS TEAMING -3,00 0
          62600005    COMISSIO MENSUAL DONORBOX -208,69 0
          62700000    PUBLICITAT,PROPAGANDA I RELAC. -2.944,50 0
          62700001    FYERS-TRIPTICS-ADHESIUS -598,66 -384,75
          62700002    PANCARTA+ESTOVALLES+BANDERA -475,64 -266,20
          62700003    SAMARRETES -2.348,85 -1.391,50
          62800001    ALLOTJAMENT-HOSTING-DOMINI -614,79 0
          62900001    SERVEIS VARIS 0 -37,43
          62900002    LOTERIA -1.372,00 -298,00
          62900003    CURSA MUNTANYA ULLASTRELL -4.450,12 0
          62900004    GOTS PERSONALITZATS -255,33 0
          62900005    PORTA MOBILS/PULSERES -607,42 0
          62900006    GUARDIOLES -100,00 0
          62900007    PORTA ENTREPANS -3.579,66 0
          62900008    ULLAMOT – MOTOS -2.015,19 0
          62900009    TORNEIG PADEL -567,86 0
          62900010    BASQUET VETERANS -469,14 0
          62900011    GORRES -598,95 0
          62900012    CLAUERS -320,65 0
          62900013    CORREUS – DESPESES ENVIAMENTS -6,70 0
          63100000    ALTRES TRIBUTS -109,20 0
          63100001    TAXA REGISTRE FUNDACIONS -21,85 0
      A.1) EXCED DE ACTI (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 94.296,10 40.798,35
      A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2) 94.296,10 40.798,35
      A.4) VAR. PATR.NET RECONEG AL EXERCIC (A.3+19) 94.296,10 40.798,35
      B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS A PATRIMONI NET 0 0
      C) RECLASSIFICACIONS EXCEDENT DE L’EXERC (1+2+3+4) 0 0
      I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL P.N (A.4+D+E+F+G+H 94.296,10 40.798,35

BALANÇ DE SITUACIÓ

Balanç de Situació
Empresa: FUNDACIO MSD-DEFICIT MULT.DE SULFACTASA
Període: de Gener a Desembre
Data: 31/03/2020
Actiu 2019 2018
B) ACTIU CORRENT 142.648,44 48.298,35
      VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 142.648,44 48.298,35
          5700    CAIXA 856,57 98,98
          5720    BCS I INS.CRED.C/C VIS.,EURO 141.791,87 48.199,37
T O T A L   A C T I U 142.648,44 48.298,35
Passiu 2019 2018
A) PATRIMONI NET 142.594,45 48.298,35
      A-1) Fons propis 142.594,45 48.298,35
      I. Capital 7.500,00 7.500,00
      1. Capital escripturat 7.500,00 7.500,00
          1010    FONS SOCIAL 7.500,00 7.500,00
      III. Resultat exercicis anteriors 40.798,35 0
      2. Exedents 40.798,35 0
          1240    EXCEDENTS PENDENTS D’APLICACIO 40.798,35 0
      VII. Resultat de l´exercici 94.296,10 40.798,35
C) PASSIU CORRENT 53,99 0
      V. Creditors comercials i altres ctes. a pagar 53,99 0
      1. Proveïdors 0 0
      b) Proveïdors a curt termini 0 0
      2. Altres creditors 53,99 0
          4751    HP,CRED.PER RETENC.PRACTICADES 53,99 0
T O T A L   PATRIMONI NET I PASSIU 142.648,44 48.298,35

Us volem “ENSENYAR EL NOSTRE COR” amb aquest informe particular elaborat per l’ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS

El podeu mirar:  FUNDACIO MSD_rev

info@curamsd.org – Tel. 675 907 204

La Fundació MSD – Dèficit Múltiple de Sulfactasa té com objectiu promoure i donar suport als avenços en la investigació científica de la malaltia MSD. Ajuda’ns a fer-ho possible!

Apunta't a la newsletter de la Fundació MSD

Rebràs les últimes notícies directament al teu e-mail!