ESTAT COMPTES – TRANSPARÈNCIA

Balanç de Situació
FUNDACIO MSD-DEFICIT MULT.DE SULFACTASA
Gener a Desembre
Actiu 2020 2019 2018
      B) ACTIU CORRENT 211.780,59 142.648,44 48.298,35
      II. Existències 10.179,05 0 0
          30000001    EXISTENCIES 10.179,05 0 0
      VIII. Efectiu altres actius líquids equivalents 201.601,54 142.648,44 48.298,35
          57000000    CAIXA 1.100,22 856,57 98,98
          57200000    BANCS 200.501,32 141.791,87 48.199,37
      TOTAL ACTIU (A + B) 211.780,59 142.648,44 48.298,35
Passiu 2020 2019 2018
      A) PATRIMONI NET 211.780,59 142.594,45 48.298,35
      A-1) Fons propis 211.780,59 142.594,45 48.298,35
      I. Dotació Fundacional 30.000,00 7.500,00 7.500,00
          10100000    FONS SOCIAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00
          10300000    DOTACIÓ NO EXIGIDA -22.500,00 -22.500,00
      III. Exedents exercicis anteriors 135.094,45 40.798,35 0
          12400018    RESULTATS PENDENTS APLIC.2018 40.798,35 40.798,35 0
          12400019    RESULTATS PENDENTS APLIC.2019 94.296,10 0 0
      VI. Exedent exercici 46.686,14 94.296,10 40.798,35
      C) PASSIU CORRENT 0 53,99 0
      VI. Creditors comercials i altres ctes.a pagar 0 53,99 0
      2. Altres creditors 0 53,99 0
          47510000    IRPF PENDENT DE PAGAR 0 53,99 0
      TOTAL PASSIU (A + C) 211.780,59 142.648,44 48.298,35
Compte de Pèrdues i Guanys
FUNDACIO MSD-DEFICIT MULT.DE SULFACTASA
Gener a Desembre
Compte de Pèrdues i Guanys 2020 2019 2018
      4. Aprovisionaments -5.459,34 -16.685,17 -1.689,50
          6020    COMPRES D’ALTRES APROVISIONAME -5.459,34 -16.685,17 -1.689,50
      5. Altres ingressos d’explotació 52.988,26 117.581,26 43.476,38
          7400    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 42.204,98 75.873,01 39.220,00
          7500    ALTRES INGRESSOS DE GESTIO 10.783,28 41.708,25 4.256,38
      7. Altres despeses d’explotació -842,78 -6.599,99 -988,53
          6230    SERVEIS DE PROF.INDEPENDENTS -36,30 -488,72 0
          6250    PRIMES D’ASSEGURANCES -249,96 -235,38 0
          6260    SERVEIS BANCARIS I SIMILARS -279,63 -1.104,55 -300,15
          6270    PUBLICITAT,PROPAGANDA I RELAC. 0 -4.018,80 -650,95
          6280    SUBMINISTRAMENTS -174,85 -614,79 0
          6290    ALTRES SERVEIS -25,04 -6,70 -37,43
          6310    ALTRES TRIBUTS -77,00 -131,05 0
 A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 46.686,14 94.296,10 40.798,35
 C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 46.686,14 94.296,10 40.798,35
 D) RESULTAT DE L’EXERCICI 46.686,14 94.296,10 40.798,35

Us volem “ENSENYAR EL NOSTRE COR” amb aquest informe particular elaborat per l’ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS

El podeu mirar:  FUNDACIO MSD_rev

info@curamsd.org – Tel. 675 907 204

La Fundació MSD – Dèficit Múltiple de Sulfactasa té com objectiu promoure i donar suport als avenços en la investigació científica de la malaltia MSD. Ajuda’ns a fer-ho possible!

Apunta't a la newsletter de la Fundació MSD

Rebràs les últimes notícies directament al teu e-mail!